КП «Теплоенергетик» КМР» Теплоенергетик Кіровоградська ТЕЦ
КП «Теплоенергетик» КМР» Теплоенергетик Кіровоградська ТЕЦ
Теплоенергетик КП «Теплоенергетик» КМР»

Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з централізованого опалення

 

Комунальне підприємство «Теплоенергетик», код ЄДРПОУ 24153576, іменоване надалі – «Виконавець», керуючись законодавством України, публічно пропонує широкому та необмеженому колу осіб (споживачів) можливість отримання послуг з централізованого опалення.

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати Споживачу вiдповiдної якості послугу з централізованого опалення безперервно, крім часу перерв на: проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами; міжопалювальний період для систем опалення виходячи з кліматичних умов згідно з нормативно-правовими актами; ліквідацію наслідків аварії (пункт 1 статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»), а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати надану послугу за встановленими тарифами у строки i на умовах, що передбачені договором.

1.2. Суб’єкт користування послугою:  власник (наймач, орендар) житлового примiщення (квартири) та члени його сім’ї (кiлькiсть осiб).

1.3. Характеристика об’єкта надання послуг: опалювальна площа приміщення (квартири) кв. метрiв.

2. Тарифи на послуги та їх загальна вартiсть

2.1. Тарифи на послуги становлять: з централізованого опалення 45,68 гривень за кв. метр; на теплову енергію (по приладу обліку) 1603,04 гривень за 1 Гкал, відповідно до рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького «Про встановлення КП “Теплоенергетик” тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання» від 11 вересня 2018 року № 461.

2.2. Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення визначається згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря i фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим у разі:

відсутності засобів обліку;

несправності квартирних будинкового засобу обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її виявлення (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку);

відсутності у виконавця показань квартирних будинкових засобів обліку за розрахунковий період з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі — Правила) (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку).

2.3. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку теплової енергії справляється за їх показаннями згідно з пунктами 10-13 Правил.

2.4. Наявнiсть пiльг з оплати послуг (відсотків).

3. Оплата спожитих послуг

3.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць, якщо інше не визначено договором.

3.2. Оплата послуг здійснюється не пізніше 15 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом (місяцем).

3.3. Послуги оплачуються в безготівковій формі. 

3.4. За наявностi у квартирi засобiв облiку теплової енергiї справляння плати за нормативами (нормами) споживання не допускається, крiм випадкiв, передбачених Правилами і договором на встановлення засобiв облiку.

3.5. Плата за послуги справляється згiдно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнiшнього повiтря i фактичної кiлькостi дiб надання цiєї послуги в мiсяцi, який є розрахунковим у разі:

вiдсутностi у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її виявлення (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку);

відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку за розрахунковий період з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 Правил (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку).

3.6. Плата за послуги вноситься на рахунок із спеціальним режимом використання № 2603410464563 в філії Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО 323475.

3.7. Споживач має право застосовувати авансовий платіж.

3.8. За несвоєчасне внесення плати iз споживача стягується пеня у розмiрi, встановленому законом, а саме, 0,01 відсоток суми боргу за кожен день прострочення.

3.9. У разi ненадання послуг, надання їх не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв (норм) споживання, виконавець проводить перерахунок розмiру плати.

4. Права та обов’язки Споживача

4.1. Споживач має право на:

4.1.1 отримання своєчасно та належної якостi послуг згiдно iз законодавством та умовами цього договору;

4.1.2. отримання в установленому законодавством порядку iнформацiї про перелiк послуг, їх вартiсть, загальну суму мiсячного платежу, структуру тарифiв, нормативiв (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчi властивостi;

4.1.3. вiдшкодування збиткiв, завданих його майну та/або примiщенню, шкоди, заподiяної його життю чи здоров’ю внаслiдок неналежного надання або ненадання послуг;

4.1.4. зменшення розмiру плати в разi ненадання послуг, надання їх не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема відхилення їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв (норм) споживання;

4.1.5. усунення виконавцем виявлених недолiкiв у наданнi послуг протягом установленого Кабiнетом Мiнiстрiв України строку;

4.1.6. перевiрку кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання послуг (температура повiтря у приміщеннях, тощо) у порядку, встановленому Правилами, iншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов’язанi з перевiркою кiлькiсних i якiсних показникiв надання послуг, вiдшкодовуються виконавцем у разi обґрунтованостi звернення споживача та споживачем — у разi необґрунтованостi такого звернення;

4.1.7. установлення квартирних засобiв облiку теплової енергiї та взяття їх на абонентський облiк;

4.1.8. перiодичну повiрку, обслуговування та ремонт квартирних засобiв облiку, у тому числi демонтаж, транспортування та монтаж;

4.1.9. ознайомлення з нормативно-правовими актами у сферi житлово-комунальних послуг;

4.1.10. внесення за погодженням з виконавцем у договiр змiн, що впливають на розмiр плати за послуги;

4.1.11. звiльнення вiд плати за послуги у разi їх ненадання та отримання компенсацiї за перевищення строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт;

4.2. Споживач зобов’язаний:

4.2.1. оплачувати послуги в установлений договором строк;

4.2.2. повiдомляти виконавця протягом мiсяця про змiни, що вiдбулися у станi пiдсобного господарства i санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання (за умови проведення розрахункiв за наданi послуги згiдно з нормативами (нормами) споживання);

4.2.3. забезпечити доступ до вiдповiдної iнженерної мережi, арматури, квартирних засобiв облiку теплової енергiї представникiв виконавця за наявностi в них вiдповiдного посвiдчення для: лiквiдацiї аварiй — цiлодобово; встановлення i замiни санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання, проведення технiчного та профiлактичного огляду, зняття контрольних показань квартирних засобiв облiку теплової енергiї — згiдно з вимогами нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

4.2.4. дотримуватися вимог нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

4.2.5. забезпечувати цiлiснiсть квартирних засобiв облiку теплової енергiї та не втручатися в їх роботу;

4.2.6. у разi несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмiрi;

4.2.7. повідомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пiльги;

4.2.8. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

4.2.9. за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

4.2.10. своєчасно проводити пiдготовку квартири (будинку садибного типу) i його санiтарно-технiчних приладiв, пристроїв та обладнання до експлуатацiї в осiнньо-зимовий перiод;

4.2.11. у разi встановлення виконавцем факту несанкцiонованого втручання в роботу засобiв облiку теплової енергiї вiдшкодовувати вартiсть робiт з проведення їх експертизи, метрологiчної повiрки та ремонту згiдно iз законодавством;

4.2.12. відшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналiзу якiсних показникiв послуг у разi необґрунтованостi претензiй.

5. Права та обов’язки Виконавця:

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. нараховувати у разi несвоєчасного внесення споживачем плати за наданi послуги пеню у розмiрi, встановленому законодавством i цим договором;

5.1.2. здійснювати нарахування за надані послуги за розрахунковий період;

5.1.3. вносити за погодженням iз споживачем змiни у цей договiр, що впливають на розмiр плати за послуги з оформленням додатка до нього;

5.1.4. вимагати вiд споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або вiдшкодування вартостi вiдповiдних робiт;

5.1.5. доступу до примiщення споживача для проведення технiчного та профiлактичного огляду i перевiрки показань квартирних засобiв облiку теплової енергiї вiдповiдно до законодавства;

5.1.6. у разi виникнення сумнiвiв щодо правильностi показань квартирних засобiв облiку теплової енергiї звернутися до акредитованої лабораторiї для проведення експертизи їх технiчного стану та метрологiчної повiрки;

5.1.7. здійснювати перевірку показань квартирних засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором.

5.2. Виконавець зобов’язаний:

5.2.1. своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якостi, безпечнi для його життя, здоров’я та якi не спричиняють шкоди його майну, вiдповiдно до вимог законодавства, Правил та цього договору;

5.2.2. iнформувати споживача про здійснення перевірки показань квартирних засобів обліку, адресу та номер телефону диспетчерської, аварiйної або аварiйно-диспетчерської служби (зазначаються в договорi i рахунках на сплату послуг, а також розмiщуються на дошках оголошень;

5.2.3. після отримання показань квартирних засобів обліку, якщо вони відрізняються від розрахованих за показаннями будинкового лічильника, виконавець здійснює коригування плати за надану послугу в наступному розрахунковому періоді шляхом зменшення або збільшення обсягів спожитої споживачем послуги, що відображається окремо у виставленому рахунку (платіжному документі) наступного періоду;(це водопостачання)

5.2.4. надавати споживачевi в установленому порядку iнформацiю про перелiк послуг, їх вартiсть, загальну вартiсть мiсячного платежу, структуру тарифiв, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчi властивостi, якiснi показники надання послуг, граничнi строки усунення аварiй або iнших порушень порядку надання послуг, можливі способи передачі показань квартирних засобів обліку (шляхом заповнення відповідних граф у платіжних документах, за допомогою телефонного зв’язку чи електронних сервісів, запроваджених виконавцем, тощо), а також iнформацiю про Правила (зазначається у цьому договорi, а також розмiщується на дошцi оголошень у примiщеннi виконавця);

5.2.5. повiдомляти споживача про плановану перерву в наданнi послуг через засоби масової iнформацiї, а також письмово не пiзнiше нiж за 10 днiв до її настання (крiм перерви, що настає внаслiдок аварiї або дiї непереборної сили) iз зазначенням причини та часу перерви в наданнi послуг;

5.2.6. вiдновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття протягом доби пломб iз запiрних вентилiв у квартирi (будинку садибного типу);

5.2.7. забезпечувати за заявою споживача взяття у тижневий строк на абонентський облiк квартирних засобiв облiку;

5.2.8. усувати аварiї та iншi порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачiв у строк, установлений законодавством i цим договором;

5.2.9. вести облiк скарг (заяв, вимог, претензiй) споживачiв щодо кiлькостi та якостi надання послуг, а також облiк їх виконання;

5.2.10. звiльняти вiд плати за послуги у разi їх ненадання та виплачувати компенсацiю за перевищення строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт;

5.2.11. проводити перерахунок розмiру плати за надання послуг у разi ненадання їх або надання не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв (норм) споживання, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України та визначеному цим договором;

5.2.12. своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

5.2.13. вiдшкодовувати збитки, завданi майну та/або примiщенню споживача та/або членiв його сiм’ї, шкоду, що заподiяна його життю чи здоров’ю внаслiдок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмiрi, якi визначаються вiдповiдно до законодавства i цього договору;

5.2.14. сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разi ненадання послуг або надання послуг неналежної якостi у порядку та у випадках, передбачених законодавством i цим договором;

5.2.15. виконувати iншi обов’язки вiдповiдно до законодавства та цього договору.

6. Вiдповiдальнiсть сторiн

6.1. Споживач несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством i цим договором за:

6.1.1 недотримання вимог нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

6.1.2. несвоєчасне внесення платежiв за послуги — шляхом сплати пені, яка становить 0,01 відсоток суми боргу за кожен день прострочення;

6.1.3. втручання у роботу засобiв облiку теплової енергiї;

6.1.4. порушення зобов’язань, установлених законодавством i цим договором.

6.2. Виконавець несе відповідальність у разi:

6.2.1. неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподiяння збиткiв, завданих майну та/або примiщенню споживача, шкоди, що заподiяна його життю чи здоров’ю, — шляхом вiдшкодування збиткiв;

6.2.2. надання послуг не в повному обсязi, зниження їх якостi, зокрема зниження їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв — шляхом зменшення розмiру плати та виплати споживачевi компенсацiї за перевищення строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт у розмiрi, встановленому законодавством, 0,01 вiдсоткiв мiсячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;

6.2.3. порушення прав споживачiв згiдно iз законодавством;

6.2.4. порушення зобов’язань, установлених цим договором або законодавством.

6.3. Точками розподiлу, в яких здiйснюється передача послуг вiд виконавця споживачевi, є: у багатоквартирному будинку послуги з: централiзованого опалення — вiдгалуження вiд стоякiв у межах квартири; у будинку садибного типу — мiсце пiдключення вiдповiдної iнженерної мережi будинку до мережi виконавця.

7. Порядок встановлення факту неналежного надання або ненадання послуг та розв’язання спорiв

7.1. У разi неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повiдомляє про це виконавця в уснiй формi за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовiй формi за адресами, що зазначенi в цьому договорi.

У повiдомленнi зазначається прiзвище, iм’я та по батьковi, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повiдомлення споживача незалежно вiд його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналi реєстрацiї заявок споживачiв. Представник виконавця зобов’язаний повiдомити споживачевi вiдомостi про особу, яка прийняла повiдомлення (прiзвище, iм’я та по батькові), реєстрацiйний номер повiдомлення та час його прийняття.

Представник виконавця, якому вiдомi причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний невiдкладно повiдомити про це споживача та зробити вiдповiдну вiдмiтку в журналi реєстрацiї заявок, що є пiдставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

Представник виконавця, якому не вiдомi причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязi або перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання послуг. У разi необхiдностi проведення такої перевiрки у примiщеннi споживача представник виконавця повинен з’явитися до споживача не пiзнiше визначеного у договорi строку.

У разi незгоди з результатами перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання послуг споживач i виконавець визначають час i дату повторної перевiрки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу мiсцевого самоврядування, а також представник об’єднання споживачiв. За результатами проведення повторної перевiрки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який пiдписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу мiсцевого самоврядування, а також представником об’єднання споживачiв.

7.2. За    результатами    перевірки    складається    акт-претензiя   про   неналежне   надання    або   ненадання     послуг     (далi — акт-претензiя),   який    пiдписується    споживачем   та     представником     виконавця     згiдно     з     додатком     2     до Правил.     Акт-претензiя     складається     у     двох     примiрниках     по     одному    для споживача та виконавця.

7.3. У разi неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв або необґрунтованої вiдмови вiд пiдписання акта-претензiї такий акт вважається дiйсним, якщо його пiдписали не менш як два споживачi.

7.4. Акт-претензiя реєструється уповноваженими особами виконавця у журналi реєстрацiї актiв-претензiй згiдно з додатком 3 до Правил. Виконавець зобов’язаний розглянути такий акт i повiдомити протягом трьох робочих днiв споживача про її задоволення або про вiдмову у задоволеннi з обґрунтуванням причин такої вiдмови. У разi ненадання протягом установленого строку виконавцем вiдповiдi вважається, що вiн визнав викладенi в актi-претензiї факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензiй споживачiв розв’язуються у судi. Споживач має право на досудове розв’язання спору шляхом задоволення пред’явленої претензiї.

8. Форс-мажорнi обставини

8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi згiдно з цим договором у разi настання дiї непереборної сили (дiї надзвичайних ситуацiй техногенного, природного або екологiчного характеру), яка унеможливлює надання вiдповiдної послуги згiдно з умовами договору.

9. Строк дiї договору

9.1. Цей договiр укладається до «30» квітня 2020 року       i набирає чинностi з дня його укладення. Договiр вважається щороку продовженим, якщо за мiсяць до закiнчення строку його дiї однiєю iз сторiн не буде письмово заявлено про його розiрвання або необхiднiсть перегляду.

9.2. Договiр може бути розiрваний достроково у разi:

— зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугами виконавця;

— переходу права власності (користування) на квартиру (будинок садибного типу) до iншої особи;

— невиконання умов договору сторонами договору.

9.3. Договір припиняє дію у випадках:

— взаємної згоди сторін про його припинення;

— прийняття рішення судом про його розірвання;

— ліквідація сторін.

9.4. Припинення дії договору не звільняє Споживача від обов’язку повного розрахунку за спожиту теплову енергію.

9.5. Одностороння відмова від Договору не допускається, крім випадків передбачених даним Договором.

10. Інші умови

10.1. Відносини між сторонами, що не врегульовані положеннями (умовами) цього Договору, регулюються нормами чинного законодавства України.

10.2. Текст цього Договору складено українською мовою у двох дійсних (оригінальних примірниках), що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони. Усі виправлення (коригування) за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін та скріплення печатками (за наявності) Сторін у кожному окремому випадку.

10.3. Даним Договором Сторони узгодили, що всі умови зрозумілі і відповідають реальній домовленості, Сторони однаково розуміють значення умов договору, цей договір не носить характеру уявного та удаваного правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які в ньому обумовлені.

10.4. З метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних», Сторони підписуючи цей Договір підтверджують свою згоду на збір, обробку, використання персональних даних та включення їх до бази персональних даних. Згода на обробку персональних даних діє протягом невизначеного строку.

 

Виконавець — Комунальне підприємство «Теплоенергетик», код ЄДРПОУ 24153576, веб-сайт:   http://teploenergetik.kr.ua

 

Цей публічний договір про надання послуг з централізованого опалення розроблений у відповідності до типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженого постановою КМ України від 21.07.2005 № 630.

У випадку затвердження зазначеного типового договору у новій редакції, вказані зміни будуть доведені до споживачів у встановленому порядку.